CORONA MAATREGELEN

Ongetwijfeld zit u met tal van vragen te midden van deze wildgroei aan maatregelen die worden genomen door onze overheid om de negatieve economische gevolgen van deze Corona pandemie zo veel mogelijk te beperken.

Ondanks verschillende meningen en berichten is er op dit moment nog veel onduidelijkheid omtrent de aanvraagprocedures, toepassingsgebied, voorwaarden, enz. Uiteraard volgen wij dit van zeer kort mee op zodat u niets mist.

Om u hierin wegwijs te maken bezorgen wij u bij dan ook een bondig en samenvattend overzicht van de belangrijkste maatregelen tot dusver, zodat ook u hopelijk meer inzicht krijgt in de maatregelen die voor u nuttig kunnen zijn.

Corona hinderpremie / “Coronapremie”

 • Wie? Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting kunnen aanspraak maken op de premie. Naast zelfstandigen in hoofdberoep komen ook zelfstandigen in bijberoep in aanmerking indien zij, op basis van het netto belastbaar inkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Bedrag? Bij een volledige sluiting hebt u recht op een premie van 4.000 EUR (horeca: ook indien u nog take-away of levering aan huis doet). Bij enkele sluiting in het weekend heeft u recht op 2.000 EUR. Na 5 april 2020 heeft u recht op 160 EUR extra per dag extra sluiting.
 • Hoe? Ongeacht wat u mogelijks reeds gehoord heeft tot dusver, kan de premie nog niet worden aangevraagd. De overheid zou hieromtrent normaal gezien in de loop van de week van 23 april meer details over vrijgeven.
 • Hoeveel premies? Voor eenzelfde locatie kan er bovendien maximaal aan één ondernemingsnummer binnen dezelfde activiteitencode (NACE) een corona hinderpremie en bijkomende sluitingspremie worden toegekend.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

 • Wie? Zelfstandigen in hoofdberoep (en meewerkende echtgenoten aangesloten in het maxi-statuut) die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus. Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht NIET aanvragen.
 • Bedrag? Indien u werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: u hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast). Indien u uit eigen beweging minstens zeven dagen uw activiteiten onderbreekt: u hebt waarschijnlijk recht op een uitkering aangepast aan het aantal dagen onderbreking.
 • Hoe? De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van uw sociaal verzekeringsfonds. U dient uw gegevens in te vullen op dit document en dit dan terug te bezorgen per mail aan uw sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel of vrijstelling betaling sociale bijdragen

 • Wie? Elke zelfstandige die kan bewijzen dat hij/zij financiële moeilijkheden ondervindt door het coronavirus.
 • Bedrag? Voor de sociale bijdragen van het 1e kwartaal en het 2e kwartaal van 2020 kan een uitstel worden verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen.
 • Hoe? Contacteer uw sociaal verzekeringsfonds!
 • TIP: indien u kan betalen, betaal op tijd. Sociale bijdragen die pas in 2021 betaald zullen worden, zijn niet aftrekbaar in 2020.

Bedrijven met personeel: systeem van tijdelijke werkloosheid

 • Contacteer uw sociaal secretariaat!

Bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën om financiële ademruimte te creëren

 • Uitstel betaling btw: 2 maanden
Betaling over… Termijn verlengd tot…
Maandaangifte – februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020
 • Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing: 2 maanden
Betaling over… Termijn verlengd tot…
Maandaangifte – februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020
 • Uitstel betaling personenbelasting en vennootschapsbelasting: 2 maanden
  • Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
  • Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

Algemene informatie die iedereen aanbelangt

 • Bij deze willen wij erop hameren dat – indien u zich in betalingsmoeilijkheden bevindt – neem contact op met de betrokken schuldeiser en/of ons kantoor door het document door te sturen aub. De impact op de economie is groot en zal nog groter worden. Denk eraan dat u niet de enige bent die hierdoor getroffen wordt. Er zullen nog maatregelen volgen en u zal in veel gevallen kunnen rekenen op meer begrip bij het aanvragen van betalingsuitstel.
 • Tevens benadrukken wij: beroep u enkel op betalingsuitstel indien u zich werkelijk in betalingsmoeilijkheden bevindt. De economische gevolgen en de druk zal in elk geval voor iedereen enorm zijn. Draag uw steentje bij en beroep u niet op betalingsuitstel indien u dit niet nodig heeft. (zie tip sociale bijdragen)