Inkomsten uit cryptomunten

In België heerst onzekerheid omtrent de fiscale behandeling van inkomsten uit cryptomunten.

Waar ligt de grens van belastbaarheid en wanneer is er sprake van normaal beheer van een privévermogen? In de praktijk leidt dit tot veel vragen bij de Rulingcommissie die voorafgaande beslissingen uitlevert aan voor specifieke scenario’s.

Cryptomunten zijn virtuele munten die niet door een centrale bank of overheid worden uitgegeven of gegarandeerd, hebben niet de juridische status van valuta of geld, maar worden als ruilmiddel aanvaard door natuurlijke of rechtspersonen en kunnen elektronisch worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld.

Fiscaal gezien zijn er drie scenario’s mogelijk waarin u zich kan bevinden:

  • Wanneer de handelingen in cryptomunten vallen onder ‘normaal beheer van een privévermogen’ blijven deze buiten schot van de personenbelasting. Het louter aanhouden van cryptomunten zonder ze aan te wenden geeft geen aanleiding tot enig belastbaar roerend inkomen. Fiscaal gezien is dit natuurlijk het meest interessante scenario, doch dient “normaal beheer” te worden gekaderd binnen de feitelijke omstandigheden.
  • Een tweede mogelijkheid is dat de handelingen in cryptomunten met een “speculatief karakter” worden uitgevoerd. In dat geval kunnen deze worden gekwalificeerd als diverse inkomsten (bv. “scalping” of “daytrading” strategie voor het exploiteren van kleine prijsschommelingen of arbitrage aan-en verkopen op verschillende beurzen om te profiteren van prijsverschillen op die beurzen). In dat geval zijn de winsten belastbaar aan het afzonderlijk tarief van 33%.
  • In het slechtste geval wordt het een winstgevende bezigheid die buiten de grenzen valt van het normale beheer van een privévermogen en als het ware de beroepsactiviteit van de belastingplichtige uitmaakt. Zo kunnen deze inkomsten een beroepsmatig karakter krijgen. In dat geval vormt dit een zelfstandige activiteit en zijn er zowel sociale bijdragen (20,5%) als personenbelasting volgens de progressieve tarieven (25%-50%) verschuldigd. Ook dit kan het geval zijn bij “mining” of “daytrading”.

Kortom, het betreft steeds een feitenkwestie. De regelgeving en de situatie waarin u zich als belastingplichtige bevindt, blijft als het ware een zeer grijze zone en leidt tot veel onzekerheid. Criteria die onder meer in rekening worden genomen, zijn de volgende.

  • De frequentie van de aan- en verkoopverrichtingen in cryptomunten is o.a. een belangrijk criterium.
  • Ook de beleggingsstrategie terzake (active trading, daytrading, scalping strategie) en de manier waarop men actief is in deze sector is van belang (bv. worden cryptomunten gekocht en verkocht via een geautomatiseerd proces of een software die desgevallend zelf werd ontworpen hiervoor).
  • De mate waarin geïnvesteerd wordt in cryptomunten in verhouding tot het totale roerend vermogen is eveneens een factor waarmee rekening wordt gehouden.

Voormelde criteria kunnen ertoe leiden dat de beoogde verrichtingen het normaal beheer van een privévermogen door een goed huisvader overstijgen en dat de inkomsten voortvloeiend uit de handel in cryptomunten (omzetting van de ene cryptomunt naar een andere of in euro) als beroepsinkomsten of diverse inkomsten worden gekwalificeerd en dus belast.

Tenslotte wensen wij er uw aandacht nog op te vestigen dat het aanhouden van cryptorekeningen verplicht gemeld dient te worden bij het Centrale Aanspreekpunt (CAP) op de website van de NBB. Indien u niet over een IBAN nummer beschikt, heeft men verduidelijkt dat u in plaats van het IBAN nummer het betrokken vak mag vullen met XXXXXXX zodat u alsnog aan uw verplichtingen kan voldoen. Vergeet niet dat u thans in uw jaarlijkse aangifte personenbelasting moet bevestigen dat u het nodige gedaan heeft.

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u meer advies, aarzel niet om contact met ons op te nemen (mail naar info@accofin.be of bel naar 03/385.84.75).