NIEUWE AANGIFTEVERPLICHTING BUITENLANDS VASTGOED

Wie een onroerend goed bezit in het buitenland diende dit voorheen reeds aan te geven op basis van de brutohuurwaarde of de werkelijk ontvangen huur in zijn/haar jaarlijkse aangifte personenbelasting. De aangifte personenbelasting aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) is de laatste aangifte waarin deze buitenlandse onroerende inkomsten op deze manier worden aangegeven. De belastingadministratie zal vanaf AJ2022 een kadastraal inkomen voor deze goederen vaststellen. Op deze manier zullen de buitenlandse onroerende goederen op dezelfde wijze belast worden als de in België gelegen onroerende goederen. Zo wordt een einde gemaakt aan de discriminatie tussen buitenlands en Belgisch onroerend goed dewelke reeds jarenlang een probleem vormde voor de Europese Commissie.

Een hoop werk dus voor de belastingadministratie, maar niet alle buitenlandse onroerende goederen zullen een kadastraal inkomen krijgen. Vereist is dat de (Belgische) belastingplichtige houder is van een zakelijk recht. Zo kennen we in de Belgische wetgeving het eigendomsrecht, vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht. Daarnaast gaat het hier ook om elk soort buitenlands recht op onroerende goederen dat door het feit dat zijn titularis er de vruchten van ontvangt, kan worden gelijkgesteld met een zakelijk recht zoals hiervoor omschreven. Er zal dus alleen een kadastraal inkomen worden vastgesteld wanneer het betrokken onroerend goed gebruikt wordt om de belastbare grondslag te bepalen.

Om de belastingadministratie in staat te stellen een kadastraal inkomen te bepalen voor deze onroerende goederen, dienen zij over de nodige inlichtingen te beschikken.

  • Heeft u eerder geen aangifte gedaan doch was u reeds eigenaar, dan krijgt u nog tijd tot 31 december 2021 om aangifte te doen. Indien u de laatste jaren een buitenlands onroerend goed aangaf, zal de Administratie u hiervoor contacteren om bijkomende informatie te verzamelen teneinde
    het kadastraal inkomen te kunnen vaststellen.
  • Indien u voortaan een zakelijk recht verwerft of vervreemdt op een buitenlands onroerend goed, dan krijgt u vier maanden de tijd om hiervan (spontaan) aangifte te doen.
  • Overgangsregeling: indien u een zakelijk recht verworven heeft tussen 31 december 2020 en 25 februari 2021, dan krijgt u tijd voor de aangifte tot 30 juni 2021.

Zodra het kadastraal inkomen bepaald is, dan zal dit aan u worden betekend. Vanaf de betekening hebt u twee maanden de tijd om hiertegen bezwaar in te dienen en
een nieuw kadastraal inkomen hier tegenover te stellen. Na die termijn van twee maanden is het kadastraal inkomen onherroepelijk vastgesteld. Herzieningen van dit kadastraal inkomen kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen worden gevraagd.

Het kadastraal inkomen zal worden bepaald door de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) van de Fod Financiën. De melding kan u op de volgende manieren uitvoeren.

  • ofwel per gewone brief aan Administratie Opmetingen en Waarderingen-Cel Buitenlands KI, Koning AlbertII-laan 33 bus 459, 1030 Brussel
  • ofwel via email : foreigncad@minfin.fed.be
  • ofwel via invulling van de gegevens op de site www.myminfin.be

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u bijstand, aarzel niet om contact met ons op te nemen (mail naar info@accofin.be of bel naar 03/385.84.75).